Skolebestyrelsens beretning skoleåret 2017/2018

 

Ved skoleårets start mødte både elever og lærere ind til det, der viste sig at blive en noget hård opstart på Holsteinsgade, da byggeriet ikke var afsluttet, og der derudover var en række fejl og mangler, der gjorde det svært at drive skole. Vi har gennem hele året forsøgt at følge og arbejde for, at arbejdet blev afsluttet, og har bl.a. haft besøg af byggeledelsen og haft kontakt med områdeledelsen, men ved skoleårets afslutning er arbejdet i skolegården stadig ikke afsluttet til stor gene og utilfredshed. Vi har primært kunne gøre en forskel ved at sikre forskellige midlertidige løsninger for at løse de værste problemer, fx vedtog vi, at de to gymnastiksale skulle være åbne for eleverne i pauserne med tilsyn af en vikar.

 

Vi har ligeledes fulgt skolestarten i indskolingen, herunder fritidsinstitutionens arbejde med de nye skolebørn, som har fået stor ros i år. Og vi har forsøgt at følge de udfordringer, som medarbejderne har oplevet – bl.a. et øget pres på klasselærerrollen og en frustration over manglende forberedelsestid for alle, men måske i særligt grad for de nyuddannede lærere.

 

Som de andre år, har vi prioriteret at komme rundt til årets første forældremøder i klasserne og det lykkedes os næsten at komme hele vejen rundt.

 

Vi har fulgt indførelsen af multiaktivitetsbåndet i indskolingen fra opstart til evaluering ved skoleårets slutning. På samme måde har vi fulgt opstarten med linjerne i udskolingen tæt. Evalueringen peger på en række ting, der kan gøres bedre. Næste skoleår justeres arbejdet med linjerne lidt, og der nedsættes et linjeudvalg, der skal arbejde med udviklingen af projektet. Vi opfordrer den kommende skolebestyrelse til at prioritere dette arbejde. 

 

Noget af det, som vi også har været optaget af, er forsøget på at skabe en sikker skolevej for alle de nye elever, som vi har fået fra det nye Nordhavnkvarter. Der har været nedsat en trafiksikkerhedsgruppe, der har haft flere møder med kommunen og den nye områdechef. Der er besluttet og allerede udført en række tiltag. Vi opfordrer den nye skolebestyrelse til at følge udførelsen. 

 

Ud over at være i dialog omkring trafiksikkerheden, har vi ved flere lejligheder forsøgt at komme i dialog med den nye områdechef om Langelinieskolens fremtidige kapacitet. Da skolen blev projekteret til 5 spor, var det inden Folkeskolereformen og kravet om lærerarbejdspladser og rum til varieret undervisning. Vi ser ikke, at det er muligt at huse 5 spor fra 4. til 9. Klasse på Holsteinsgade. Sidst på skoleåret lyder det som om, der er en åbning ift. en nedjustering til 4 spor. 

 

Vi har gennem hele året arbejdet med et overordnet fokus, der hedder inklusion og faglighed. Det har betydet, at både kurser for medarbejdere, forældrearrangementer, udformning af principper, økonomiske prioriteringer mv. er tænkt ind i denne ramme. Bl.a. inviterede vi Rasmus Alenkær til at holde et meget inspirerende oplæg for både ansatte og forældre, for at vi på den måde kunne få et fælles sprog og en fælles forståelse af, at inklusion ikke handler om at inkludere enkelte elever, men handler om hele børnegruppen. Derudover talte han om betydningen af den gode start på skoledagen. 

Vi har ifm. med vores overordnet fokus ligeledes haft en opmærksomhed på tiden til klasselærerrollen, som vi fortsat er opmærksomme på. Og vi har prioriteret, at skolen fx har to inklusionspædagoger frem for én.  

Som en konsekvens af vores overordnet fokus har vi været vedvarende optaget af at skabe de bedste rammer for alle medarbejdere, herunder skolens vejledere, så deres kompetencer og viden kan komme alle til gavn. Og vi har i skolebestyrelsen haft besøg af nogle af skolens vejledere. Læsevejlederne har gjort os klogere på den dynamiske læseplan og på, hvordan skolen arbejder med og anvender resultaterne fra de nationale test. Og skolens matematikvejledere har orienteret om opbygning af skolens ressourcecenter og indsatsen for matematik ud fra kommunale mål, indsatser på fagudvalgsmøderne, opfølgningen ift. div. test samt indsatsområder i dette og næste skoleår.

En evaluering af det overordnede fokus pegede på, at både medarbejdere og forældrevalgte ønsker, at bestyrelsen fortsætter med samme fokus næste skoleår. Denne opfordring er hermed givet videre til den kommende skolebestyrelse. 

 

Vi har, efter at forhørt os hos bestyrelser, der har gjort sig gode erfaringer med forskudte skolebestyrelsesvalg, besluttet at Langelinieskolen også arbejder hen i mod at lave forskudte valg. Dette kan ske ved, at den nye skolebestyrelse, der tiltræder 1. august 2018 konstituerer sig på en måde, så halvdelen af medlemmerne er på valg efter kun 2 år. Det vil have den fordel, at hele skolebestyrelsen ikke udskiftes på én gang, men at der sikres en kontinuitet i arbejdet. 

 

Som i de seneste skolebestyrelsesår, har bestyrelsen arbejdet med at udforme en række principper – i år farvet af vores overordnet fokus, inklusion og faglighed. Vi har i år bremset lidt op for produktionen af principper og forsøgt at producere de principper, der har været en efterspørgsel efter - og i et tempo, hvor medarbejdere, elevråd og rettighedsråd har haft mulighed for at tage ejerskab til dem. Vi har bl.a. lavet nyt princip for klassesammenlægning og for kommunikation. Derudover har der været en længere proces i forhold til enkelte principper, som det ikke er lykkedes bestyrelsen at komme i mål med, men hvor vi har sat nogle vigtige drøftelser i gang. Dette gælder bl.a. et princip om karakterer i overbygningen, som der har været en efterspørgsel efter fra forældre i overbygningen. Skolebestyrelsen bakker overordnet op om at udskolingslærerne giver karakterer i slutningen af 7. klasse, men er også opmærksomme på, og optaget af, den negative betydning karakterer kan have for nogle elevers motivation og læring. Et andet eksempel er et princip vedr. god ro og orden i undervisningen, som særligt indskolingslærerne har efterspurgt, og som har sat gang i en længere proces, hvor vi håber, at den nye skolebestyrelse vil følge arbejdet til dørs.

Vi har ligeledes udarbejdet en række høringssvar, bl.a. i forhold til M-klassens fremtidige placering. Desværre har det ikke været muligt at fastholde M-kassetilbuddet på Langelinieskolen, hvorfor tilbuddet samles et andet sted fra næste skoleår.

 

Særligt i anden halvdel af året, har økonomien fyldt, da der har været varslet store besparelser. Vi har derfor været nødsaget til at tilpasse skolens budget ved bl.a. at spare en lejrskole væk, reducere i ledelse, se på brugen af vikarer, samt sammenlægge fem mindre 0. klasser til fire 1. klasser. Sidstnævnte har krævet en længere proces, for at overgangen blev så skånsom som muligt for de berørte elever og forældre. 

 

Denne beretning er den sidste fra den siddende skolebestyrelse. Vi har været glade for at kunne bidrage med det, som vi nu har kunne, og byder den nyvalgte skolebestyrelse velkommen i arbejdet med at støtte op om vores gode skole og det store stykke arbejde som skolens medarbejdere leverer hver eneste dag.

 

På bestyrelsens vegne

 

Cecilie Bogh, formand

Andreas Rønne Nielsen, næstformand

 

Beretningen er vedtaget af skolebestyrelsen den 13/6 2018